CENTRUM REHABILITACJI

Ul.Wierzejewskiego 12

05-511 KONSTANCIN

Pracownia Elektrofizjologiczna

 

OCENA ERGOMETRU WIOLARSKIEGO CONCEPT 2 Indoor Rower i jego przydatnoci w rehabilitacji leczniczej / wyjtki / Przyrzdy symulujce wiosłowanie s wykorzystywane do usprawniania leczniczego na równi z innymi urzdzeniami. Wiosłowanie jako forma usprawniania leczniczego ma wiele bardzo korzystnych cech. Naley do nich niewielka tylko moliwo powstania urazu. Wiolarstwo, nawet jako sport, tylko wyjtkowo jest

przyczyn kontuzji lub urazu. wiczenia wiosłowania powoduj mobilizacj mini i stawów w szerszym zakresie ni inne urzdzenia, jak ergometry rowerowe, bienie ruchome czy systemy bloczkowo ciarkowe. wiczenia wiolarskie angauj do pracy obie koczyny górne i dolne oraz tułów. Tylko nieliczne minie koczyn górnych i tułowia nie ulegaj pobudzeniu. […] Ruch wiolarski rozpoczyna si od uchwytu drka, nastpnie prostowania koczyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych . W nastpnej fazie wiczenia do pracy nóg dołcza si praca mini tułowia, szczególnie po stronie grzbietowej oraz mini koczyn górnych. Jeli ledzi si ruchy koczyn i tułowia w czasie wiosłowania, to łatwo zauway , e czas pracy poszczególnych mini trwa krótko. Przejcie od pierwszej do trzeciej fazy ruchu wiolarskiego jest zwizane z pobudzeniem coraz to innych mini i wyłczeniem poprzednio pracujcych. Jest to forma treningu, który eliminuje moliwo pobudzania mini

i ich pracy w warunkach statycznych. Ta cecha treningu wiolarskiego sprawia, e wiczenia tego typu s dobrze tolerowane przez osoby w rónym wieku i rónym stopniu wytrenowania. wiczenia wiolarskie/symulowane/ s szczególnie godne polecenia dla ludzi starszych u których praca statyczna mini wywołuje ogólne reakcje w postaci przyspieszenia ttna i wzrostu cinienia krwi nieuzasadnionych wielkoci wysiłku.

Ergometr Concept II Indoor Rower mimo, e powstał jako sprzt zastpujcy trening wiolarski na wodzie dla ludzi pełnosprawnych moe, lub powinien by wykorzystywany do rehabilitacji leczniczej. Celem prowadzonego treningu powinno by podniesienie poziomu sprawnoci i wydolnoci ogólnej osób, które utraciły t sprawno w wyniku przebytego urazu lub choroby. Naley podkreli, e przedmiotowy ergometr został wyposaony we wskaniki informujce o wielu parametrach wykonywanej pracy, w tym wskanik czstoci ttna i mocy. Dziki temu ergometr moe by narzdziem do pomiaru pułapu tlenowego metod poredni.

Ergometr Concept II powinien równie sta si elementem wyposaenia gabinetów rehabilitacji, w zakładach pracy, szkołach rónych szczebli w celu realizowania nowego zadania rehabilitacji, którym jest profilaktyka obniania si wydolnoci ogólnej w zwizku z przechodzeniem współczesnego człowieka z pozycji stojcej /chodzcej/ do siedzcej.

Rehabilitacja profilaktyczna obecnie to nie tylko działanie zapobiegajce powstaniu inwalidztwa, ale take niedopuszczenie do powstania stanów przedpatologicznych bdcych skutkiem niewystarczajcej wydolnoci fizycznej współczesnego człowieka do obcie codziennego ycia.

 

Dr hab.n.med Janusz Wirski

Kierownik Zakładu

Neurofizjologii i Bioinynierii Rehabilitacyjnej